Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

Stížnost proti postupu při poskytování zdravotních služeb a činnostem souvisejícím s poskytováním zdravotních služeb může podat:
a)    pacient,
b)    zákonný zástupce pacienta,
c)    osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
d)    osoba zmocněná pacientem, (dále jen stěžovatel).

Stížnosti a připomínky přijímá, eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřízení sekretariát ředitele.

Stížnosti jsou přijímány každý pracovní den v době od 7.00 do 15.30 hod. (v běžné pracovní době), tel.: 519 407 301, e-mail: sekretariat@nemhu.cz 

Stížnosti podané telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu jsou zaevidovány a stěžovatel je vyzván sekretariátem k podání stížnosti písemnou formou, případně k osobnímu ústnímu podání. Stížnosti doručené do datové schránky nemocnice jsou po jejich ověření evidovány jako písemné stížnosti.

Ústně podané stížnosti jsou za účasti stěžovatele zapsány, stěžovatelem podepsány, zaevidovány a předány pověřené osobě k vyřízení.

K vyřizování stížností jsou ředitelem nemocnice pověřeni: náměstek LPP – stížnosti týkající se poskytování léčebně preventivní péče, náměstek pro ošetřovatelskou péči – stížnosti týkající se poskytování ošetřovatelské péče, tel.: 519 407 303, e-mail: svastova.alena@nemhu.cz 

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je stěžovatel prokazatelně informován. Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě písemně vyrozuměn. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná, je tato stížnost ve lhůtě do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupena věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti je stěžovatel prokazatelně informován. Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost zřizovateli nemocnice a správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad JmK Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.