Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

Vážení klienti,

úkolem všech zaměstnanců Nemocnice Hustopeče je svědomitě pečovat o Vaše zdraví a pomáhat Vám zvládnout zdravotní potíže. Ke splnění těchto úkolů je nutné vytvořit vhodné prostředí. K tomuto můžete přispět i vy tím, že se budete řídit pokyny, které pomohou zabezpečit plynulý chod jednotlivých pracovišť a tím společně se zdravotníky vytvořit prostředí vhodné pro léčení a rekonvalescenci nemocných. Na ošetřující personál, lékaře i sestru, se můžete s důvěrou obracet, budete-li potřebovat jakékoliv informace týkající se Vašeho pobytu v nemocnici, či zdravotního stavu, případně jinou pomoc. Děkujeme Vám za pochopení.

Interní pravidla hospitalizace:

 1. Pacient přicházející k hospitalizaci na lůžkové interní oddělení z příjmové ambulance přináší s sebou zdravotnickou dokumentaci, občanský průkaz, průkaz pojištěnce, případně další potřebné dokumenty, které předá sestře na oddělení. Pacienti přijímaní na následnou lůžkovou péči přicházejí z domu s doporučením od praktického lékaře, překladem z jiného oddělení nemocnice, nebo jiného zdravotnického zařízení. Po převzetí dokumentů Vám sestra vydá ústavní prádlo a převezme Váš oděv. Cenné předměty a peníze doporučujeme uložit v ústavním trezoru. Pokud tak neučiníte, neodpovídáme za jejich případnou ztrátu. Doklad o úschově oděvu a cenností založí sestra do zdravotnické dokumentace, kopii obdrží pacient.
 2. Dodržování osobní hygieny a hygieny prostředí je v nemocnici nezbytným předpokladem pro úspěšné léčení. Pro dodržování osobní hygieny máte na oddělení k dispozici sprchy, případně vany. U ležících pacientů provádí osobní hygienu zdravotnický personál minimálně 2x denně, případně i častěji, podle stavu a potřeb pacienta. Výměna ložního prádla je prováděna podle potřeby, minimálně 1x za týden. Na požádání může zajistit vrchní /staniční/ sestra pedikúru či kadeřnici. Holení u ležících pacientů zajistí sestra. Na každém pokoji je k dispozici koš na běžný komunální odpad. Sklo a plechovky odkládejte do košů k tomu určených. Pleny, kalhotky, podložky a vložky určené k jednorázovému použití odkládejte pouze do pytle, který slouží pouze k tomuto účelu /sestra vám sdělí podrobnosti/. K vytvoření příjemného prostředí na oddělení patří i pravidelné větrání a klid /ticho/.
 3. Dieta je nedílnou součástí léčby. Druh diety a způsob stravování určuje lékař. Dodržujete-li dietu, oznamte to lékaři při příjmu! Chodícím nemocným je strava podávána v jídelně na oddělení nebo v jídelním koutku na chodbě. Ležícím nemocným je strava podávána na jídelním stolku u lůžka. Nemohoucím pacientům pomáhá při jídle, nebo jim jídlo podává ošetřující personál. Nejste-li spokojeni s druhem diety obracejte se na ošetřujícího lékaře. Pokud nebudete spokojeni se stravou, obraťte se s připomínkou na nutričního terapeuta (dietní sestru), která pacienty pravidelně jednou týdně navštěvuje. Pokud potřebujete řešit připomínku okamžitě, požádejte sestru, aby zajistila návštěvu nutričního terapeuta v mimořádném termínu. Ovoce, kompoty a ostatní potraviny přinesené z domova uchovávejte řádně zabalené a označené v lednici pro pacienty, která je k tomuto účelu vyčleněna.
 4. Při příjmu se Vás bude lékař ptát na léky, které užíváte. Při plánované hospitalizaci si sebou přineste vypsané názvy a dávky léků, které užíváte. Užíváte-li individuálně připravovaný nebo jinak nestandardní lék, nezapomeňte upozornit na tuto skutečnost lékaře, případně si jej vezměte s sebou do nemocnice. Léky jsou podávány vždy po hlavním jídle, pokud není lékařem určeno jinak. Připravte si ke stolu čaj na zapití a léky užijte vždy v přítomnosti sestry.
 5. Nemáte-li mobilní telefon, můžete požádat sestru o využití telefonního aparátu na vyšetřovně sester. Využijete-li možnost vycházky do parku nebo kantýny, oznamte sestře vždy svůj odchod i příchod. V nutných případech je možné využít propustku. Propustku z hospitalizace schvaluje primář oddělení, v mimořádných případech ošetřující lékař. Doprava pacienta, který jde na propustku není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Doporučená návštěvní doba v nemocnici Hustopeče je denně: pondělí až pátek 15.00 – 17. 00 sobota a neděle 14.00 – 16.00. Návštěvu v mimo návštěvním čase může povolit primář oddělení, ošetřující lékař, případně i všeobecná sestra s ohledem na provoz oddělení a léčebný režim hospitalizovaných pacientů. Opouští-li pacient oddělení-procházka v parku, nákup v bufetu apod. oznámí tuto skutečnost sestře.
 6. Informace o Vašem zdravotním stavu a postupu léčby podává výhradně lékař, a to Vám a osobě /osobám/, které určíte v „Souhlasu pacienta s podáváním informací o zdravotním stavu“. Jiným osobám lékař informace nemůže sdělit. Pro případnou potřebu kontaktu s Vašimi příbuznými, nebo osobami, které určíte v „Souhlasu pacienta s podáváním informací“ je důležité sdělit jejich telefonní číslo. Podávání informací o zdravotním stavu pacienta po telefonu se nedoporučuje, není zde zajištěna průkazná identifikace dotazující se osoby. Pokud si přejete, aby lékař informace po telefonu Vámi určené osobě sděloval, je nutné tuto informaci písemně zaznamenat do „Souhlasu pacienta s podáváním informací“ a přesně vymezit pravidla, podle kterých bude lékař postupovat. Například stanovíte heslo, které příbuzný při telefonickém kontaktu s lékařem použije. Všeobecná sestra může podávat pouze ty informace o stavu pacienta, které jsou v rozsahu její kompetence –to znamená z oblasti ošetřovatelské péče. Jiné informace podávat nesmí.
 7. V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb si dovolujeme požádat Vás o spolupráci.
  Máte-li připomínky, náměty či stížnosti k naší práci, případně k prostředí nebo službám v nemocnici, sdělte je, prosím, primáři oddělení nebo vrchní sestře. Písemné podněty a stížnosti projednáme a výsledek Vám sdělíme písemně. Podmínky pro vyřizování stížností naleznete na webových stránkách nemocnice, nebo vyvěšené na tabuli ve vestibulu nemocnice. Osloví-li Vás zaměstnanci nemocnice s prosbou o vyplnění Dotazníku pro sledování spokojenosti pacientů, využijte této příležitosti a sdělte nám své zkušenosti a postřehy z hospitalizace. Vyhodnocením ankety získáme informace, které nám dají podněty pro zvyšování kvality poskytované péče. Chcete-li sdělit své připomínky anonymně, můžete to udělat písemně a využít schránku ve vestibulu nemocnice / naproti bufetu/.
 8. Ukončení hospitalizace a propuštění do domácího ošetření, případně vhodnost překladu do jiného zařízení, Vám oznámí lékař při vizitě. O propuštění nesoběstačného pacienta informuje oddělení příbuzné předem. Je-li to potřebné, je informován praktický lékař, agentura domácí péče, případně obecní úřad. Při propuštění Vám lékař podá informace o Vašem současném zdravotním stavu, výsledku hospitalizace a informace o dalším postupu léčení. Obdržíte propouštěcí zprávu, která je určena vašemu praktickému lékaři, léky na tři dny, eventuelně recepty. Do tří dnů byste měli navštívit svého praktického lékaře, případně mu oznámit svůj návrat do domácího ošetření. Sestra Vám vydá uschovaný oděv, případně cennosti, jejichž převzetí potvrdíte podpisem. Podle Vašeho zdravotního stavu může být zajištěn odvoz sanitním vozem. Byl-li Vám byl do nemocnice doručen důchod, vyzvednete si jej v den propuštění v pokladně nemocnice, a to na základě svého osobního dokladu. Pokud Váš zdravotní stav nedovoluje tak učinit, může to udělat kdokoliv druhý, na základě Vámi vystavené plné moci a jeho průkazu totožnosti.
 9. Potřebujete-li během Vašeho pobytu v nemocnici nějakou pomoc, např. drobný nákup v kantýně, kontakt s rodinou, s úřady a podobně, požádejte sestru, která Vám pomůže zajistit vyplnění Vaší potřeby.
 10. Denní léčebný režim je na každém oddělení specifický. Časově je přizpůsobený potřebám oddělení a zvláštnostem jednotlivých diagnosticko-léčebných postupů. Buzení pacientů je přizpůsobeno individuální potřebě pacienta, zvláštnostem provozu jednotlivých oddělení a s ohledem na jednotlivé diagnosticko-léčebné postupy. Odběry biologického materiálu se provádí ráno, dále podle potřeb a ordinací lékaře. Plánované příjmy a propouštění nemocných jsou směřovány převážně do období běžné pracovní doby, ale dle potřeb se dějí během celých 24 hodin. Diagnostické výkony jsou směřovány tak, aby Vám umožnily využít návštěvní čas ke komunikaci s rodinou. Léčebné výkony jsou podle potřeb a povahy onemocnění prováděny celých 24 hodin. Ošetřovatelský proces probíhá taktéž celých 24 hodin. Během celého diagnosticko-léčebného procesu se personál snaží co nejvíce respektovat Vaši potřebu klidného a nerušeného spánku a odpočinku. Lékařská vizita se koná 2x denně – ráno a večer. Podle povahy oddělení může být četnost vizit změněna. Stravování nemocných probíhá formou tří hlavních jídel za den /snídaně7.00-8.00, oběd 11.00-12.00, večeře 17.00-18.00 dle provozu oddělení/ svačina je pouze odpolední, a to jen pro diabetiky/ 14.00-14.30 hod. Léky, které nejsou ordinovány v jiném časovém intervalu, jsou podávány vždy po hlavním jídle. Noční klid je od 22.00 hod./ po dohodě se sestrou lze ponechat puštěnou televizi pouze v tichém hlasovém režimu – dokončit sledování pořadu/.
 11. Práva a povinnosti pacienta a jiných osob jsou stanoveny v zákoně č. 372/2011Sb. Součástí poučení při přijetí k hospitalizaci je seznámení pacienta s Domácím řádem, s Právy pacienta a s jeho povinnostmi. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen: dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdrav. služeb vyslovil souhlas řídit se tímto Domácím řádem nemocnice, uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdr. služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem, pravdivě informovat ošetřujícího zdrav. pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdrav. péče. nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření, za účelem prokázání požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Pacient, osoba blízká nebo osoba určená pacientem v souhlasu s podáváním informací je povinna prokázat svou totožnost, jestliže o to zdravotnický pracovník v rámci poskytování zdrav. péče požádá. Pacient nesmí v nemocnici nosit a použit zbraň. Pacient, který chce nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, požádá svého ošetřujícího lékaře, který postupuje podle platné směrnice nemocnice Hustopeče o nahlížení do zdravotnické dokumentace. Pokud pacient pověří jinou osobu k nahlížení do své zdravotnické dokumentace, musí mít toto pověření písemnou formu (záznam v „Souhlase s podáváním informací“ a nebo jiné písemné prohlášení pacienta o nahlížení do jeho zdrav. dokumentace). Práva pacienta jsou samostatnou přílohou tohoto domácího řádu.
 12. Duchovní péči můžou pacientům poskytovat všechny církve registrované v České republice. Pokud požádáte zdravotnické pracovníky o zprostředkování návštěvy duchovního, zajistí vhodné prostředí pro výkon návštěvy, případně, je-li to v jejich moci, zajistí návštěvu duchovního z farnosti v Hustopečích.

Vážení klienti, Domácí řád byl vypracován proto, abychom Vám poskytly informace o denním režimu nemocnice. Klid, pohoda a vzájemná spolupráce mezi nemocnými a zdravotnickým personálem je nezbytná pro zdárný průběh Vašeho léčení.

Zaměstnanci nemocnice Hustopeče Vám přejí co nejpříjemnější pobyt.

 

PRÁVA PACIENTA


V zákoně č.372/2011 Sb., § 28 o zdravotních službách, jsou stanovena tato práva pacienta, jejichž dodržování v souvislosti s poskytováním zdravotní péče má pacient právo vyžadovat.

 

 1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.
 2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo: 
  • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
  • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak,
  • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
  • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (dále jen „vnitřní řád“),
  • nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům“),
  • přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb
  • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,
  • znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,
  • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
  • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,
  • přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
  • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 4. Pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.

Soubory ke stažení