Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 519 407 311 sekretariat@nemhu.cz

Informace pro pozůstalé


Vážení pozůstalí, 
následující informace Vám mohou usnadnit orientaci při vyřizování náležitostí spojených 
s úmrtím Vám blízkého člověka. 
Pokyny jsou platné pouze pro naše zdravotnické zařízení, v jiných zařízeních mohou být uplatňovány jiné postupy.

Nemocnice

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká (je-li nám známa) nebo jiná osoba, jež je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo.

Osobní věci zemřelého jsou vydány osobě blízké po předložení občanského průkazu na oddělení, kde pacient zemřel. Personál může vydat osobě blízké oblečení a věci osobní potřeby, které měl zemřelý u sebe dle vyhotoveného soupisu.

Cennější vnesené věci – např. klíče, vkladní knížky, jiné cenné papíry, šperky ze žlutého nebo bílého kovu, hodinky, elektronika a jiné, včetně finanční hotovosti nad 1000 Kč, které měl zemřelý u sebe, spadají dle platné legislativy, do dědického řízení. Nemocnice má oznamovací povinnost hlásit příslušnému okresnímu soudu, dle trvalého bydliště zemřelého, pozůstalost těchto věcí. Vyzvednout pozůstalost si může pověřená osoba po ukončení dědického pozůstalostního řízení na základě předložení „rozhodnutí“, na kterém musí být razítko o nabytí právní moci. Do té doby je tato pozůstalost uschována v pokladně nemocnice. 

Občanský průkaz a jiné doklady, které měl zemřelý u sebe, předává odpovědný pracovník nemocnice na matriku Městského úřadu Hustopeče. Tento úřad hlásí úmrtí na centrální evidenci obyvatel, centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a České správě sociálního zabezpečení.


Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. 

Doklady, které jsou zapotřebí k objednání pohřbu

 • list o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřeb
 • občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici)
 • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
 • rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • rodný list objednatele (pokud si chcete objednat také vyřízení úmrtního listu)
 • cestovní pas (u cizinců)

Kam odevzdat

 • občanský průkaz – pokud pacient nemá OP u sebe a nemocnice ho nemůže předat na matriku obecního úřadu v místě úmrtí, odevzdejte OP na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého
 • průkaz zdravotní pojišťovny – na příslušnou pobočku pojišťovny
 • řidičský průkaz – na dopravní inspektorát
 • cestovní pas – na oddělení pasů a víz
 • vojenskou knížku – na obvodní vojenskou správu
 • zbrojní průkaz – na policii ČR
 • v případě cizince cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru policie

Starobní důchod

Úmrtí ohlaste na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela.


Státní dávky

Pokud zemřelý pobíral státní dávky např. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu atd. ohlaste událost úmrtí v místě, kde mu byla příslušná dávka vyplácena, tzn. na místně příslušné pobočce úřadu práce.


Kompenzační pomůcky

Odevzdávají se: mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky (více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky na stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky, pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R).


Neodevzdávají se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.


Úmrtní list

Vystaví úřednice na příslušné matrice a zašle do 30 dnů na adresu příbuzného, který pohřeb zajišťoval.